Avis legal

INFORMACIÓ LEGAL

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que l’entitat prestadora de Serveis és la mercantil
Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL , societat amb nacionalitat espanyola i domicili social a Castelldefels, Av. de la Constitució 189, Baixos- Castelldefels 08860, CIF B- 67210831, Registre mercantil de Barcelona, constant en el Tom 46512, Foli 28, Full B 522394, inscripció 1; entitat autoritzada per a la prestació de Servei sanitaris a través de l’adreça www.centremedic.eu.

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús (d’ara endavant les Condicions) tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web (d’ara endavant el Portal, Portal Web, Web o Pàgina Web) de
Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL . L’accés, la navegació i/o l’ús del Portal, impliquen l’acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en les presents Condicions, així com de la Política de Privadesa o Protecció de Dades i la Política de Cookies.

Existeixen, no obstant això, determinats serveis i continguts accessibles a través del Portal Web, sotmesos a condicions particulars que poden substituir i/o complementar les presents Condicions.

CONDICIÓ D’USUARI

S’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el Portal Web, els serveis i/o els continguts albergats en el mateix.

La navegació, accés i ús del Portal Web no requereixen de registre previ, no obstant això, existeixen determinats serveis oferts a través d’aquest, l’accés dels quals estarà necessàriament condicionat al registre i acceptació de condicions particulars que regiran el referit servei.

L’accés al Portal Web per part de menors, s’entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o els seus representants legals, els qui respondran pels actes que els menors duguin a terme com a Usuaris de la Web d’acord amb la normativa aplicable.

REQUISITS D’ÚS

Per a l’accés al Portal i als serveis que s’ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de maquinari i programari (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L’Usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i/o en la possibilitat d’accedir als serveis que s’ofereixen en els mateixos.


Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL no és responsable de la impossibilitat d’accés o deficiències en el funcionament del Portal Web i/o dels serveis oferts a través d’aquest per ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de servei d’Internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.

NORMES D’ÚS

Uso del Servei: l’Usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Portal i els seus serveis de manera diligent, correcte, lícit, de conformitat amb la llei, l’Avís Legal, les presents Condicions (i/o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, s’abstindrà de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Control d’Accés: l’Usuari podrà accedir únicament a aquells recursos del sistema d’informació als quals estigui autoritzat.

Fitxers Temporals: la informació emmagatzemada al Portal Web ha de consultar-se sobre els sistemes de
Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL sense que aquest pugui considerar-se en cap cas responsable de la informació que l’Usuari exporti d’aquests Sistemes.

Condicions d’ús: Quan l’Usuari estigui utilitzant el Portal Web, serà responsable de garantir que la informació que maneja no pugui ser vista per persones no autoritzades.

L’Usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

Cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

Distribució de virus a través d’Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com a saturació, “mailbombing”, etc. o atacs de denegació de servei.

Les activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectiu dels recursos de xarxa d’altres persones.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en la normativa sobre protecció de dades.

Compartir les claus d’accés facilitats (per al cas que el mateix estigués registrat com a Usuari d’un determinat servei que així ho requereixi) amb una altra persona física o jurídica.

Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics de Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL o de tercers.

Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL presta qualssevol dels seus serveis, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides del servidor, sense la deguda autorització de
Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis, etc. que conté la Web es troben protegits per la Llei de Propietat Industrial i són propietat de Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL , sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal Web i/o als serveis que en el mateix es faciliten, atribueixi a l’Usuari dret algun sobre el citat disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis.

Així mateix, la Web, el seu codi font i els continguts als quals s’accedeix a través d’aquest lloc són Propietat Intel·lectual de Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL i/o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari en supòsit algun.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL és titular o te la llicencia de tots els drets sobre el contingut del Portal Web i dels serveis oferts a través d’aquest. L’accés a la Web o als seus serveis no atorga als Usuaris dret, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts que conté. L’Usuari reconeix i accepta que el seu ús queda terminantment prohibit, així com la seva reproducció, comunicació i/o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d’ús personal, privat i no lucratiu o amb finalitats comercials o lucratius.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari serà responsable de:

Mantenir la confidencialitat de les Claus que se li proporcionin, si escau.

Facilitar informació correcta a Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL , qualsevol error en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. D’igual manera, l’Usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat a Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL , de manera que aquesta respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari.

Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, falsos o que no es corresponen amb la realitat i per la utilització per part de tercers de les claus personals de l’Usuari.

En el cas que l’Usuari obtingui còpia de les seves dades clíniques, aquest serà única i exclusivament responsable de l’ús i custòdia d’aquesta informació.

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

La informació, continguts o els serveis oferts a través de la Web són els que Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL decideix a cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no existeix obligació per part aquest de mantenir disponibles els serveis. No obstant això, s’informarà als Usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d’un determinat servei i les condicions del cessament del mateix.

Així mateix, Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL podrà anul·lar l’accés als serveis, total o parcialment, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions.

GARANTIA I RESPONSABILITAT DE CENTRE MÈDIC CASTELLDEFELS SERVEIS PROPIS, SL

Encara que Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL empra sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existents al mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius emprats per l’Usuari.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels Serveis oferts. Per això, estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés i ús de la Web o dels serveis oferts a través de la mateixa (fallades en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament dels Servei, fallada del sistema o de la línia, etc.), fins i tot encara que es produís alguna fallada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l’Usuari accedeix a la Web i als serveis sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els serveis que s’ofereixen a través de la Pàgina Web compleixen amb el que es disposa en l’ordenament jurídic espanyol.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL queda alliberat de qualsevol responsabilitat en cas d’un ús indegut del Portal i/o dels serveis per part de l’Usuari.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL no serà responsable en els supòsits de indisponiblitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels mateixos per raons tècniques. Per tant, Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL no assumirà responsabilitat alguna pels danys, pèrdues que poguessin sofrir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure’s, o que previstos fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL no es fa responsable de qualsevol fallada, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en els serveis o qualsevol altra incidència que pogués sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL l’ús del qual sigui necessari per a l’accés als serveis.

Tot i que Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL ha actuat de forma diligent i ha adoptat les mesures necessàries, d’acord amb l’estat de la tecnologia, per evitar possibles forats en la seguretat del Portal, no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al Portal. Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest Portal.

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL tractarà, en la mesura del possible, d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al seu web. No obstant això, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de la Web.

Pel que fa a les informacions i continguts relacionats amb la salut, aquests es proporcionen amb meres finalitats informatives pel que Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL recomana als Usuaris que actuï sempre sota assessorament mèdic professional.

L’Usuari assumeix que en cas de prendre decisions sobre la base de la informació subministrada a la Web, la responsabilitat serà exclusivament seva, no podent realitzar reclamació alguna a Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL per les conseqüències de les decisions preses.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I LES CONDICIONS

Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL podrà afegir noves funcionalitats a la Web i/o modificar les actuals Condicions. En aquest cas, es publicarà l’actualització al Portal perquè l’Usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les noves condicions, disposarà d’un termini de quinze dies naturals des de la comunicació per resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent a
Centre Mèdic Castelldefels Serveis Propis, SL . El transcurs del referit termini sense que l’Usuari hagi manifestat gens en contrari, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regirà i interpretarà conformement a la legislació vigent. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmetrà a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, sense perjudici que resulti d’aplicació alguna disposició imperativa en contrari, en aquest cas s’estarà al contingut de la mateixa.